របាំព្រះរាជទ្រព្យ របាំអប្សរា Apsara Dance the Royal Ballet of Cambodia

សូមរីករាយទស្សនា ចូលរួមថែរក្សាការពារ និង អភិរក្ស័នូវសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណ ប្រកបដោយគំនិត ប្រាជ្ញាស្មារតី ស្វែងយល់ ប្រកបដោយចំណេះដឹងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាសិល្បៈជាតិយើងឲ្យបានគង់វង់ត្រចះត្រចង់

របាំព្រះរាជទ្រព្យ របាំអប្សរា Apsara Dance the Royal Ballet of Cambodia

Source

0
(0)

សូមរីករាយទស្សនា ចូលរួមថែរក្សាការពារ និង អភិរក្ស័នូវសិល្បៈវប្បធម៌បុរាណខ្មែរយើងដែលមានតាំងពីបុរាណ ប្រកបដោយគំនិត ប្រាជ្ញាស្មារតី ស្វែងយល់ ប្រកបដោយចំណេះដឹងសម្រាប់ការពារនិងថែរក្សាសិល្បៈជាតិយើងឲ្យបានគង់វង់ត្រចះត្រចង់

0 / 5. 0